اتاق بازرگانی که مسئولیت تمامی امور مربوط اخذ و تمدید کارت بازرگانی و همچنین عضویت اتاق را برعهده دارد.