افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به همراه صورتجلسه و توضیحات کامل و جامع

افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

طبق تعاریفی که از شرکت با مسئولیت محدود شده است ممکن است شرکاء بعد از تاسیس شرکت و یا طی زمان های مختلف تصمیم به افزایش سرمایه نمایند. افزایش سرمایه در شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصولاً به منظور افزایش اعتبار شرکت می باشد. در شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. 

نکته: در هنگام ثبت شرکت با مسئولیت محدود سرمایه اولیه از طرف شرکاء به مدیرعامل پرداخت و مدیرعامل اقرار به دریافت آن می نماید، لازم به ذکر است در شرکت با مسئولیت محدود هرچقدر میزان سرمایه در نظر گرفته شود نیازی به واریز به حساب بانکی نخواهد داشت و به اصطلاح دارای صندوق می باشند.

افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود سرمایه خود را به صورت سهم الشرکه که آورده نقدی و غیر نقدی شرکاء می باشد نام گذاری می کند و مانند شرکت سهامی خاص از قطعات دارای ارزش واحد یا سهام خبری نمی باشد. سهم الشرکه می تواند به صورت نقد و غیر نقد پرداخت و یا تامین شود.

سهم الشرکه نقدی کاملاً باید پرداخت شود و سهم الشرکه غیر نقدی یا سرمایه غیر نقدی تقویم و پس از ارزیابی و تائید کارشناس رسمی داد گستری به شرکت تسلیم می شود. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام یا بی نام و غیره در آید. سهم الشرکه را نمی‌ توان منتقل به‌ غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء.

تغییر در سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

در قانون تجارت ایران در مورد تغییر سرمایه یا افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود مطلب خاصی ذکر نشده است و از آنجایی که تغییر در سرمایه و یا افزایش سرمایه از مواردی است که در اساسنامه بیان و ذکر شده است باید این مورد رعایت شود که هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در ‌اساسنامه شرکت اکثریت دیگری مقرر شده باشد (ماده ۱۱۱ قانون تجارت) در نتیجه می توان گفت که برای تغییر در سرمایه یا افزایش سرمایه باید اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای در جلسه حاضر باشند.

باید به این نکته توجه داشت که برای به دست آوردن اکثریت جلسه٫ شریکی نمی تواند شریکی را مجبور به زیاد کردن سهم الشرکه و یا حضور و یا هر کار اجباری دیگر کند. بعد از افزایش سرمایه مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته می نماید و احتیاجی به فیش واریزی بانکی نیست.

انواع افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

  • افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید

در این نوع افزایش سرمایه٫ شخصی (حقیقی یا حقوقی) که می خواهد به لیست شرکاء شرکت اضافه شود با رضایت باقی شرکاء اقدام به ورود سرمایه نقدی یا غیرنقدی خود می نماید. بعد از ورود شریک با افزایش سرمایه و تائید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سرمایه شرکت افزایش پیدا می کند.

زمانی که شریک جدید می خواهد با افزایش سرمایه به لیست شرکاء اضافه شود باید شخصی که مدیریت را بر عهده دارد به نیابت و رضایت از طرف باقی شرکاء با شریک جدید قراردادی رسمی و یا سندی رسمی را تنظیم و امضاء نمایند.

  • افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه

در این نوع افزایش سرمایه٫ شرکاء بعد از بحث و بررسی به صورت جزئی یا کلی اقدام به افزایش سرمایه می نمایند.

هریک از شرکاء می توانند با توجه به بودجه مد نظر خود نسب به افزایش سرمایه (نقدی و غیر نقدی) اقدام نمایند. بعد از تصویب میزان افزایش سرمایه و تنظیم صوتجلسات افزایش سرمایه و ارسال برای اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سرمایه شرکت افزایش پیدا میکند.

موسسه ثبتی ذهن ناب به گونه ای صورتجلسات افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود را تنظیم میکند که هر دو روش افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه و افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید در یک صورتجلسه باشد. (در صورت نیاز)

مدارک افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

  • ارائه صورتجلسه مجمع که به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
  • ارائه لیست شرکاء قبل و بعد از افزایش سرمایه که از طریق ورود شریک جدید یا سهم الشرکه شرکاء صورت گرفته است.
  • ارائه مدارک هویتی اشخاص جدید الورود.
  • در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل آگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد قانون تجارت الزامی می باشد.
  • در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقدی تقویم شده و تائید شده کارشناس رسمی دادگستری.
  • در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

در صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام٬ شماره ثبت٬ شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه (مجمع عمومی فوق العاده) که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد٬ در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید.

دستور جلسه افزایش سرمایه شرکت بامسئولیت محدود

دستور صورتجلسه را مورد نظر افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید – افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

الف) افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید

آقای/خانم/شرکت …………….. به کد ملی/شناسه ملی …………….. با پرداخت مبلغ …………. ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند.

لیست شرکاه بعد از افزایش سهم الشرکه و ورود شریک جدید

      نام و نام خانوادگی شرکاء                             میزان سهم الشرکه

۱. آقای/خانم……………                    دارنده مبلغ …………….. ریال سهم الشرکه

۲. آقای/خانم……………                    دارنده مبلغ …………….. ریال سهم الشرکه

۳.  آقای/خانم……………                    دارنده مبلغ …………….. ریال سهم الشرکه

می شود.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ………….. ریال به ………….. ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

ب) افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه

آقای/خانم/شرکت …………….. به کد ملی/شناسه ملی …………….. با پرداخت مبلغ …………. ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند.

لیست شرکاه بعد از افزایش سهم الشرکه و ورود شریک جدید

      نام و نام خانوادگی شرکاء                             میزان سهم الشرکه

۱. آقای/خانم……………                    دارنده مبلغ …………….. ریال سهم الشرکه

۲. آقای/خانم……………                    دارنده مبلغ …………….. ریال سهم الشرکه

۳.  آقای/خانم……………                    دارنده مبلغ …………….. ریال سهم الشرکه

می شود.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ………….. ریال به ………….. ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

راه ارتباطی با موسسه ثبتی ذهن ناب

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت بامسئولیت محدود بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

فرم افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو٬ چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک داشته باشد.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره ثبت برند با ما تماس بگیرید

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید