افزایش سرمایه موسسات غیر تجاری به چه صورت امکان پذیر است ؟ | ورود شریک

افزایش سرمایه موسسه غیر تجاری

طبق تعاریفی که از موسسات غیر تجاری شده است ممکن است شرکاء بعد از تاسیس موسسه و یا طی زمان های مختلف تصمیم به افزایش سرمایه نمایند. افزایش سرمایه در شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصولاً به منظور افزایش اعتبار شرکت و موسسه می باشد. در موسسات غیر تجاری حداقل سرمایه مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال می باشد. 

نکته: در هنگام ثبت موسسات غیر تجاری سرمایه اولیه از طرف شرکاء به مدیرعامل پرداخت و مدیرعامل اقرار به دریافت آن می نماید، لازم به ذکر است در موسسات غیر تجاری هرچقدر میزان سرمایه در نظر گرفته شود نیازی به واریز به حساب بانکی نخواهد داشت و به اصطلاح دارای صندوق می باشند.

افزایش سرمایه موسسات غیر تجاری

توضیح در مورد سهم الشرکه

موسسات غیر تجاری سرمایه خود را به صورت سهم الشرکه که آورده نقدی و غیر نقدی شرکاء می باشد نام گذاری می کند و مانند شرکت سهامی خاص از قطعات دارای ارزش واحد یا سهام خبری نمی باشد و شباهت زیادی به شرکت های با مسئولیت محدود دارند. سهم الشرکه می تواند به صورت نقد و غیر نقد پرداخت و یا تامین شود.

سهم الشرکه نقدی کاملاً باید پرداخت شود و سهم الشرکه غیر نقدی یا سرمایه غیر نقدی تقویم و پس از ارزیابی و تائید کارشناس رسمی داد گستری به شرکت تسلیم می شود. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام یا بی نام و غیره در آید. سهم الشرکه را نمی‌ توان منتقل به‌ غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء.

افزایش سرمایه در موسسات غیر تجاری (تغییر در سرمایه موسسات غیر تجاری)

در قانون تجارت ایران در مورد تغییر سرمایه یا افزایش سرمایه در موسسات غیر تجاری مطلب خاصی ذکر نشده است و از آنجایی که تغییر در سرمایه و یا افزایش سرمایه از مواردی است که در اساسنامه بیان و ذکر شده است باید این مورد رعایت شود که هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در ‌اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد .

(ماده ۱۱۱ قانون تجارت) در نتیجه می توان گفت که برای تغییر در سرمایه یا افزایش سرمایه باید اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای در جلسه حاضر باشند. باید به این نکته توجه داشت که برای به دست آوردن اکثریت جلسه٫ شریکی نمی تواند شریکی را مجبور به زیاد کردن سهم الشرکه و یا حضور و یا هر کار اجباری دیگر کند. بعد از افزایش سرمایه مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته می نماید و احتیاجی به فیش واریزی بانکی نیست.

انواع افزایش سرمایه در موسسات غیر تجاری

 • افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید

در این نوع افزایش سرمایه٫ شخصی (حقیقی یا حقوقی) که می خواهد به لیست شرکاء شرکت اضافه شود با رضایت باقی شرکاء اقدام به ورود سرمایه نقدی یا غیر نقدی خود می نماید. بعد از ورود شریک با افزایش سرمایه و تائید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سرمایه شرکت افزایش پیدا می کند. زمانی که شریک جدید می خواهد با افزایش سرمایه به لیست شرکاء اضافه شود باید شخصی که مدیریت را بر عهده دارد به نیابت و رضایت از طرف باقی شرکاء با شریک جدید قراردادی رسمی و یا سندی رسمی را تنظیم و امضاء نمایند.

 • افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه

در این نوع افزایش سرمایه٫ شرکاء بعد از بحث و بررسی به صورت جزئی یا کلی اقدام به افزایش سرمایه می نمایند. هریک از شرکاء می توانند با توجه به بودجه مد نظر خود نسب به افزایش سرمایه (نقدی و غیر نقدی) اقدام نمایند. بعد از تصویب میزان افزایش سرمایه و تنظیم صوتجلسات افزایش سرمایه و ارسال برای اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سرمایه شرکت افزایش پیدا میکند.

موسسه ثبتی ذهن ناب به گونه ای صورتجلسات افزایش سرمایه در موسسات غیر تجاری را تنظیم میکند که هر دو روش افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه و افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید در یک صورتجلسه باشد. (در صورت نیاز)

مدارک افزایش سرمایه در موسسه غیر تجاری

مدارک افزایش سرمایه موسسات غیر تجاری به شرح زیر می باشد:

 • انتخاب روش افزایش سرمایه
 • مدارک هویتی کلیه شرکاء و حاضرین و اعضاء هیات مدیره موسسه
 • مدارک هویتی موسسه از جمله اساسنامه تاسیس٬ آخرین میزان سهم الشرکه شرکاء٬ آخرین تغییر سمت اعضاء هیات مدیره به همراه روزنامه رسمی
 • تنظیم و ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه
 • در صورت مجوزی بودن موضوع اساسنامه موسسه غیرتجاری٬ اخذ مجوز از مراجع مربوطه

هزینه صورتجلسه افزایش سرمایه موسسه

هزینه تنظیم و ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه موسسه به شرح زیر می باشد:

 • تنظیم و ثبت سیستمی صورتجلسه افزایش سرمایه.
 • پرداخت حق الوکاله وکیل.
 • پرداخت حق الثبت تغییرات.
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه افزایش سرمایه موسسه.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • اگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار درصورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء تشکیل گردد.

نکته: درصورت مجوزی بود موضوع اساسنامه اخذ مجوز با موکل می باشد ولی در این روند موسسه همراه شما خواهد بود.

تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه موسسه

در صورتجلسه افزایش سرمایه موسسات می بایست ابتدا مشخصات موسسه از جمله نام٬ شماره ثبت٬ شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه (مجمع عمومی فوق العاده – هیات مدیره) که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد٬ در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید.

دستور جلسه افزایش سرمایه موسسه

دستور صورتجلسه را مورد نظر افزایش سرمایه (افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید – افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه) می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

الف) افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید:

آقای/خانم/موسسه …………….. به کد ملی/شناسه ملی …………….. با پرداخت مبلغ …………. ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفتند.

لیست شرکاه بعد از افزایش سهم الشرکه و ورود شریک جدید :

      نام و نام خانوادگی شرکاء                             میزان سهم الشرکه

۱. آقای/خانم……………                    دارنده مبلغ …………….. ریال سهم الشرکه

۲. آقای/خانم……………                    دارنده مبلغ …………….. ریال سهم الشرکه

۳.  آقای/خانم……………                    دارنده مبلغ …………….. ریال سهم الشرکه

می شود.

در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ………….. ریال به ………….. ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

ب) افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه:

آقای/خانم/موسسه …………….. به کد ملی/شناسه ملی …………….. با پرداخت مبلغ …………. ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفتند.

لیست شرکاه بعد از افزایش سهم الشرکه و ورود شریک جدید :

      نام و نام خانوادگی شرکاء                             میزان سهم الشرکه

۱. آقای/خانم……………                    دارنده مبلغ …………….. ریال سهم الشرکه

۲. آقای/خانم……………                    دارنده مبلغ …………….. ریال سهم الشرکه

۳.  آقای/خانم……………                    دارنده مبلغ …………….. ریال سهم الشرکه

می شود.

در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ………….. ریال به ………….. ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

راه ارتباطی با موسسه ثبتی ذهن ناب

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسه مذکور موسسه بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

فرم افزایش سرمایه موسسه غیرتجاری

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای ثبت صورتجلسه مذکور موسسه زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو٬ چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک داشته باشد.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره ثبت برند با ما تماس بگیرید

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه موسسات غیرتجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید