ثبت نمایندگی خارجی در ایران – ثبت شعبه خارجی در ایران

تعریف ثبت شعبه داخلی یا ثبت شعبه خارجی شعبه یکی از واحد های یک شرکت است که می تواند فروش و خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد, گسترش دهد. در این مقاله مدارک ثبت شعبه خارجی و مدارک ثبت نمایندگی خارجی را مطالعه می کنید.

حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شعبه با موافقت شرکت مادر تعیین می شود و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود. اما در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوماً لازم نیست شعبه ایران باشد) بر اساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را بر عهده می گیرد بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده بر عهده خودش می باشد.

قانون اجازه ثبت شعبه خارجی در ایران

طبق قانون, کلیه شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود قانونی شناخته می شوند, مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه خود اقدام نمایند.

مدارک ثبت شعبه خارجی

مدارک ثبت شعبه خارجی به شرح زیر می باشد:

 • در خواست کتبی شرکت مبداء
 • گواهی ثبت شرکت خارجی توسط شرکت مادر
 • مدارک هویتی شرکت مبداء (اساسنامه شرکت مادر و هر مدرک هویتی مرتبط).
 • اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی
 • تصدیق ثبت شرکت خارجی
 • اختیار نامه نماینده یا نمایندگان خارجی
 • آخرین تغییرات شرکت مبداء
 • مدارک هویتی شخص مرتبط
 • آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت (اظهارنامه مالی یا گواهی درآمد شرکت مادر).
 • گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت شرکت
 • ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که دارای قرارداد با آن دستگاه باشند.
 • گواهی یا مجوز از شرکت مبداء برای تاسیس شعبه.
 • تعهدنامه و اظهارنامه تنظیم شده در موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری.
 • محتوی گزارش توجیهی ثبت شعبه خارجی

گزارش توجیهی ثبت شعبه خارجی

گزارش توجیهی ثبت شعبه خارجی مشتمل بر موارد زیر می باشد:

 • اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
 • تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران
 • تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
 • برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
 • نحوه تامین وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه

تائید شعبه خارجی در ایران

کلیه مدارک فوق می بایست به تایید سفارت ایران در کشور شرکت مبداء رسیده باشد و در ضمن کلیه مدارک فوق می بایست در دو نسخه ترجمه شده دادگستری و رسمی رسیده باشد.

باید توجه داشت که شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارائه نمایند.

وظایف و مسئولیت های شعبه شرکت خارجی

وظایف و مسئولیت های شعبه شرکت خارجی به شرح ذیل می باشد:

۱- انحلال شعبه شرکت در صورت لغو مجوز فعالیت از سوی مراجع ذی صلاح

۲- ارائه گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسات مستقل مقیم در کشور متبوع به دستگاه ذی ربط

۳- ارائه گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران همراه با صورت های مالی حسابرسی شده ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذی ربط برابر ماده ۸ آئین نامه.

۴- اداره امور شعبه یا نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران

ثبت نمایندگی خارجی در ایران

کدام شعبات و نمایندگی شرکت های خارجی اجازه ثبت در ایران دارند:

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد ، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگی های شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکت های آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

نماینده شرکت خارجی در ایران

نماینده شرکت خارجی, شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی, انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل, بر عهده گرفته است.

مسئولیت نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی (شرکت مادر) در محل انجام می پذیرد, مسئولیت خواهد داشت.

قانون اجازه ثبت نمایندگی خارجی در ایران

طبق قانون, کلیه شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود قانونی شناخته می شوند, مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت نمایندگی خود اقدام نمایند.

نمایندگی های خارجی قابل ثبت

با توجه به قانون ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی:

الف- شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند و دارای شرایط زیر باشند :

 • ارائه خدمات بعد از فروش كالاها یا خدمات شركت خارجی .
 • انجام عملیات اجرایی  قراردادهایی كه بین اشخاص ایرانی و شركت خارجی منعقد می شود.
 • بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شركت خارجی در ایران .
 • همكاری با شركتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام كار در كشورهای ثالث.
 • افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران.
 • ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.
 • انجام فعالیتهایی كه مجوز آن توسط دستگاه های دولتی كه به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی كالا، بانكی، بازاریابی و غیره .

ب- شعبه شركت خارجی،‌ واحد محلی تابع شركت اصلی است كه مستقیماً موضوع و وظایف شركت اصلی را در محل, انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شركت اصلی خواهد بود.

ج- شركت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست كتبی خود به اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی ارائه نمایند.

اداره امور نمایندگی در ایران چگونه است

اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی باید توسط یک یا جند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

مدارک ثبت نمایندگی خارجی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نمایندگی خارجی در ایران به شرح زیر می باشد:

 • گواهی ثبت شرکت خارجی توسط شرکت مادر یا تصویر مصدق قرارداد
 • مدارک هویتی شرکت شرکت مبداء (اساسنامه طرف نمایندگی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت خارجی)
 • گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
 • آخرین تغییرات شرکت خارجی.
 • آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت (اظهارنامه مالی یا یا گواهی درآمد شرکت خارجی).
 • ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی.
 • مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی, تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی, اساسنامه شرکت و آگهی  تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.
 • ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ٫ ‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.
 • معرفی سفارتخانه ذی ربط .
 • در خواست کتبی شرکت مبداء
 • گواهی ثبت شرکت خارجی توسط شرکت مادر
 • اظهارنامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی
 • تصدیق ثبت شرکت خارجی
 • اختیار نامه نماینده یا نمایندگان خارجی
 • مدارک هویتی شخص مرتبط
 • آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت (اظهارنامه مالی یا گواهی درآمد شرکت مادر).
 • گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت شرکت
 • ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که دارای قرارداد با آن دستگاه باشند.
 • گواهی یا مجوز از شرکت مبداء برای تاسیس نمایندگی
 • تعهدنامه و اظهارنامه تنظیم شده در موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری.
 • محتوی گزارش توجیهی ثبت نمایندگی خارجی.

گزارش توجیهی ثبت نمایندگی خارجی

گزارش توجیهی ثبت نمایندگی خارجی مشتمل موارد زیر است:

 • اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
 • تبیین دلایل و ضرورت ثبت نمایندگی در ایران
 • تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت نمایندگی
 • برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
 • نحوه تامین وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور نمایندگی

اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات ذکر شده را به همراه درخواست کتبی که موسسه تنظیم میکند امضاء شده ارائه نمایند.

تایید نمایندگی خارجی در ایران

کلیه مدارک فوق می بایست به تایید سفارت یا نمایندگی ایران در کشور شرکت مبداء رسیده باشد و در ضمن کلیه مدارک فوق می بایست در دو نسخه ترجمه شده دادگستری و رسمی رسیده باشد.

موسسه ثبتی ذهن ناب برای ثبت نمایندگی یا شعب نمایندگی خارجی و یا تغییرات شعبه یا تغییرات نمایندگی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.