پلمپ دفاتر

مراحل اخذ پلمپ دفاتر قانونی شخصیت حقوقی تا زمان دریافت در این مقاله تشریح داده شده است.

  • مدت زمان اخذ دفاتر پلمب: حدود ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
  • تعداد برگ های دفاتر پلمب: ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ برگ (دفاتر خاص توسط متقاضی تهیه می شود)
  • هزینه اخذ دفاتر پلمب: بنا به تعداد برگ دفاتر هزینه متفاوت می باشد.
  • مرجع صادر کننده دفاتر پلمب: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اداره پست
تیوان یوتاب-پلمپ دفاتر