افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به همراه صورتجلسه و توضیحات کامل و جامع

افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود طبق تعاریفی که از شرکت با مسئولیت محدود شده است ممکن است شرکاء بعد از تاسیس شرکت و یا طی زمان های مختلف تصمیم به افزایش سرمایه نمایند. افزایش سرمایه در شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصولاً به منظور افزایش اعت…