افزایش سرمایه مطالباتی شرکت سهامی خاص – افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده

در این مقاله مطالعه می کنید: افزایش سرمایه مطالباتی شرکت سهامی خاص, نحوه افزایش سرمایه مطالباتی شرکت سهامی خاص, مدارک افزایش سرمایه مطالباتی شرکت سهامی خاص, هزینه افزایش سرمایه مطالباتی شرکت سهامی خاص و افزایش سرمایه مطالبات حال شده شرکت سهامی خاص را مطالع…

پرداخت سرمایه تعهدی – هزینه و تنظیم صورتجلسه سرمایه تعهدی

در شرکت های سهامی (سهامی خاص و سهامی عام) می بایست پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص یا شخصیت حقوقی سهامی کل سرمایه را تعهد نماید و ۳۵ درصد سرمایه حداقل پرداخت شود و باقی مبلغ در تعهد سهامداران باقی می ماند. (توضیح لزوم پرداخت سرمایه تعهدی …