کاهش سرمایه سهامی خاص – کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

کاهش سرمایه سهامی خاص: در تمامی شرکت ها قبل از ثبت شرکت, سهامداران مبلغی را معین نموده و در حساب شرکت تادیه می نمایند که این مبلغ سرمایه نقدی اولیه شرکت محسوب می شود. در این مقاله مطالعه نحوه کاهش سرمایه شرکت سهامی, مدارک کاهش سرمایه شرکت سهام…