تغییر آدرس موسسه غیر تجاری | نحوه تنظیم صورتجلسه به طور کامل

تغییر آدرس موسسات به منزله جا به جایی موسسه غیر تجاری از محلی به محلی دیگر می باشد. این تغییر آدرس می تواند در یک واحد ثبتی یا از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر باشد. تغییر آدرس موسسه، منظور همان نشانی قانونی موسسه و یا آدرس اصلی موسسه می باشد…

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص و نحوه تنظیم صورتجلسه به طور کامل و تخصصی

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص به منزله جا به جایی شرکت سهامی خاص از محلی به محلی دیگر می باشد. این تغییر آدرس می تواند در یک واحد ثبتی یا از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر باشد. تغییر آدرس شرکت، منظور همان نشانی قانونی شرکت و یا آدرس اصلی شرکت م…

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود در واحد های ثبتی

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود به منزله جا به جایی شرکت با مسئولیت محدود از محلی به محلی دیگر می باشد. این تغییر آدرس می تواند در یک واحد ثبتی یا از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر باشد. تغییر آدرس شرکت، منظور همان نشانی قانونی شرکت و یا آدرس اصلی…