انحلال شرکت چیست – مدارک و نحوه انحلال شخصیت حقوقی

انحلال شرکت ها یا موسسات غیرتجاری به منزله پایان عمر آن شرکت و موسسه می باشد و لازمه پایان عمر شرکت یا موسسه این است که دارایی جمعی, از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. ولی قبل از این مهم باید طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت ر…

موارد منحل شدن شرکت را به صورت کلی | در چه موارد شرکت منحل می شود؟

موارد منحل شدن شرکت ها وقتی كه شركت یا موسسه موضوعی راكه برای آن تشكیل شده است٬ انجام داده باشد یا انجام آن غیرممكن شده باشد در آن صورت شرکت یا موسسه منحل می‌شود. به گزارش های به دست آمده یکی از موضوعاتی که همواره مورد اهمیت بوده و همه کشورها ب…