افزایش سرمایه موسسات غیر تجاری به چه صورت امکان پذیر است ؟ | ورود شریک

افزایش سرمایه موسسه غیر تجاری طبق تعاریفی که از موسسات غیر تجاری شده است ممکن است شرکاء بعد از تاسیس موسسه و یا طی زمان های مختلف تصمیم به افزایش سرمایه نمایند. افزایش سرمایه در شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصولاً به منظور افزایش اعتبار شرکت و موس…