تیوان یوتاب-پلمپ دفاتر

اخذ و پیگیری پلمپ دفاتر شرکت 50 برگ تا دفاتر خاص سال 1403

پلمپ دفاتر مهمترین مستند اخذ شده از اداره ثبت شرکت ها جهت ارائه به اداره مالیات می باشد که می بایست قبل از شروع سال مالی اخذ شود دفاتر پلمپ ۵۰ برگ و ۱۰۰ برگ و ۲۰۰ برگ و همچنین دفاتر خاص می باشد

ثبت شرکت و راهنمای تاسیس انواع شخصیت حقوقی در ایران 1403

مطلب شامل توضیح کامل ثبت شرکت و همچنین مراحل ثبت شرکت می باشد. در این مطلب هزینه ثبت شرکت به همراه دسته بندی انواع شرکت به صورت مفصل تشریح داده شده است. مهمترین موضوع در تائید یک تاسیس مدارک ثبت شرکت می باشد.