مرکز مالکیت معنوی که مسئولیت تمامی امور مربوط به مالکیت های معنوی از جمله برند و علامت تجاری و همچنین طرح صنعتی و اختراع برعهده دارد.