تشریح اظهارنامه دفتر ثبت تجاری و هزینه دریافت اظهارنامه دفتر ثبت تجاری و ثبت نام و نمونه اظهارنامه و گواهی پلمپ دفاتر جهت کارت بازرگانی می پردازیم.

اظهارنامه دفتر ثبت تجاری

شرایط دریافت اظهارنامه دفتر ثبت تجاری

هر شخص حقیقی و یا حقوقی دارای کسب و کار مطابق قانون تجارت, تاجر محسوب می گردد و می بایست برابر قانون هر ساله نسبت به اخذ دفاتر تجارتی خود اقدام نمائید و در پایان هر سال مالی به حوزه دارایی (اداره مالیات) دفاتر تکمیل شده را طی اظهارنامه مالیاتی تحویل دهند.

دفاتر تجارتی شامل ۴ دفتر روزنامه, کل, کپیه و معین می باشد که بازرگان باید نسبت به درج تمامی صورتحساب های خود در آن اقدام نماید. لازم به ذکر است دفاتر روزنامه و کل می بایست به صورت اجباری تهیه و امور تجاری و بازرگانی و هر نوع گردش مالی در آن ثبت و درج گردد.

بنابراین تاجر می بایست با توجه به میزان معاملات نسبت به اخذ دفاتر پلمپ که ۵۰ برگ, ۱۰۰ برگ, ۲۰۰ برگ و یا دفاتر خاص اقدام کند و تمامی صورتحساب های مالی خود را در آن ها درج نماید.

محل صدور اظهارنامه دفتر ثبت تجاری

این دفاتر توسط دادستان شماره گذاری و امضاء شده و به مهر دادسرا ممهور می گردند. تعداد صفحات دفاتر پلمپ در اول و آخر آن با ذکر تاریخ مشخص می شود و شماره هر صفحه نیز درج می گردد تا امکان کم و زیاد شدن صفحات و سواستفاده وجود نداشته باشد.

پلمپ دفاتر توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری انجام می گیرد و باید تا قبل از شروع سال مالی دفاتر را تهیه کرد.

بعد از پلمپ دفاتر می توان از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نسبت به اظهارنامه دفتر ثبت تجاری اقدام نمود.

اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

با توجه به اخذ کارت بازرگانی و عضویت اتاق بازرگانی متقاضی اخذ کار چه حقیقی و چه حقوقی می بایست نسبت به اخذ پلمپ دفاتر اقدام و پس از دریافت دفاتر نسبت به ثبت اظهارنامه دفتر تجاری خود تائیدیه از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری داشته باشد.

یکی از موارد الزامی کارت بازرگانی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری می باشد.

موارد ذکر شده در ثبت اظهارنامه دفاتر تجاری

مواردی که در اظهارنامه دفاتر ثبت تجاری ذکر می شود به شرح زیر می باشد:

 • اشخاص حقیقی می بایست نام و نام خوانوادگی متقاضی و همچنین رئیس بنگاه را مشخص کنند و شخصیت های حقوقی می بایست نام و نوع شخصیت حقوقی را مشخص و به همراه شناسه ملی و شماره ثبت در اظهارنامه درج نمایند.
 • تاریخ و محل تولد, شماره شناسنامه و محل صدور, آدرس و کد پستی
 • مرکز قانونی شخصیت حقوقی و کد پستی آن
 • میزان سرمایه شخصیت حقیقی و یا حقوقی
 • شماره پیگیری پلمپ دفتر روزنامه
 • شماره پیگیری پلمپ دفتر کل
 • شماره سریال پلمپ
 • رشته تجارت و یا رشته فعالیت
 • درصورتی که رشته تجارت داخلی باشد، تعیین نوع معاملات و نام کالاهای مورد معامله در تجارت داخلی.
 • درصورتی که رشته تجارت خارجی باشد، تعیین ارقام کالای وارد کننده، صادر کننده یا حق العمل کار
 • در صورتی که شامل تجارت داخلی و تجارت خارجی باشد می بایست هر دو موضوع را مشخص نماید.
 • امضاء متقاضی حقیقی و مهر و امضاء شخص حقوقی

مراحل صدور اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی

مراحل صدور اظهارنامه دفتر ثبت تجاری به شرح زیر می باشد:

 • مراجعه به سامانه ثبت اسناد و مالک کشور
 • در قسمت اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی گزینه پذیرش اظهارنامه ثبت نام را انتخاب کنید
 • با توجه به دفتر کل و یا روزنامه شماره پیگیری درخواست پلمب مکانیزه را وارد نمایید.
 • اطلاعات درخواست شده را تکمیل کنید و در انتها از اظهارنامه دریافتی پرینت بگیرید.
 • سه برگ اظهارنامه به همراه یک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی و کپی مدارک هویتی شخص ( کارت ملی و شناسنامه شخص حقیقی و روزنامه رسمی تاسیس برای شخصیت حقوقی ) را تهیه کنید.
 • به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه و مدارک را تحویل دهید.
 • مبلغ 500 هزار ریال به عنوان کارمزد از شما دریافت می گردد.
 • اخذ اظهارنامه ثبت نام دفاتر تجاری به همراه شماره اظهارنامه و مهر برجسته

ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

نکات مربوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری به شرح زیر می باشد:

 • چنانچه وکیل دادگستری اظهارنامه شخص حقیقی را دریافت می کند، وکالتنامه توسط شخص امضا گردد.
 • در صورتی که وکیل دادگستری اظهارنامه شخص حقوقی را دریافت می کند، وکالتنامه توسط مدیرعامل شرکت امضا و مهر گردد.
 • صفحات اظهارنامه توسط شخص حقیقی امضا و توسط مدیرعامل شرکت امضا و مهر می گردد.

ثبت نام دردفتر ثبت تجاری

مدارک اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت صدور اظهارنامه دفتر تجارتی برای اشخاص حقیقی به قرار ذیل است:

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی شخص
 • تصویر صفحه اول دفاتر تجارتی شخص حقیقی در سال جاری
 • تعیین طبقات مورد درخواست
 • چنانچه امور توسط وکیل شخص انجام می گیرد، اصل یا فتوکپی برابر اصل وکالتنامه

مدارک اظهارنامه دفتر ثبت تجاری اشخاص حقیقی

مدارک برای اشخاص حقوقی نیز به شرح زیر است:

 • تصویر آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات تعیین سمت آن
 • تصویر صفحه اول دفاتر تجارتی شخص حقوقی در سال جاری
 • تعیین طبقات مورد درخواست
 • چنانچه امور توسط وکیل شرکت انجام می گیرد، اصل یا فتوکپی برابر اصل وکالتنامه

نمونه اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نمونه اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری را به صورت زیر ارائه داده است:

نمونه اظهارنامه دفتر ثبت تجاری

اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

 1. نام ونام خانوادگی بازرگان/رئیس بنگاه و اسم تجارتخانه/نام بنگاه .… نام پدر: … شماره شناسنامه: … شماره ملی: … تاریخ تولد: … محل صدور: … نشانی: … کدپستی: … نشانی شعب: … تلفن ثابت: … تلفن همراه: … پست الکترونیک: …
 2. نام شخصیت حقوقی: … شماره ثبت: …. شماره شناسه ملی : … نام و نام خانوادگی مدیر: … نام پدر: … شماره شناسنامه: … شماره ملی: … تاریخ تولد: … محل صدور: … نشانی: … کدپستی: … نشانی شعب: … تلفن ثابت: … تلفن همراه: … پست الکترونیک …
 3. تابعیت اصلی …
 4. تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت (درصورتی که اظهارکننده تبعه خارجی باشد): …
 5. سرمایه … ریال
 6. شماره ثبت: پلمب دفاتر تجاری …
 7. رشته تجارت (تجارت داخلی یا هردو) …
 8. شماره ثبت علائم تجارتی …
 9. نوع تجارت خارجی (صادرات – واردات – حق العمل کاري ) و ارقام کالاهاي عمده آن …
 10. نوع معاملات تجات داخلی و ارقام کالاهاي عمده آن …

به تاریخ ……… ماه …. سال …….14

محل امضاء

pastedGraphic.png

خلاصه مندرجات اظهارنامه بالا در تاریخ … به شماره … دفتر ثبت تجاري در اداره ثبت … به ثبت رسیده است.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

موسسه ثبتی ذهن ناب پیشرو در امور ثبتی

اولین در بهترین ها هستیم.

اخذ و دریافت اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری را به ما بسپارید.

فاصله ما تا شما یک کلیک می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید