فرم های شرکت سهامی خاص – فرم تاسیس شرکت سهامی خاص

فرم های شرکت سهامی خاص

در صورتی که تمایل به تاسیس شرکت سهامی خاص دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید ٬ فرم زیر را پیرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی اعضاء و بازرسین برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت شرکت سهامی خاص شما به ثبت برسد.

موسسه ثبتی ذهن ناب برای ثبت شرکت سهامی خاص و یا تغییرات شرکت سهامی خاص شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.