پرداخت سرمایه تعهدی – هزینه و تنظیم صورتجلسه سرمایه تعهدی

در شرکت های سهامی (سهامی خاص و سهامی عام) می بایست پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص یا شخصیت حقوقی سهامی کل سرمایه را تعهد نماید و ۳۵ درصد سرمایه حداقل پرداخت شود و باقی مبلغ در تعهد سهامداران باقی می ماند. (توضیح لزوم پرداخت سرمایه تعهدی و صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی)

لزوم پرداخت سرمایه تعهدی

لزوم پرداخت سرمایه تعهدی که تا زمانی که سرمایه شرکت سهامی صد در صد پرداخت نشده باشد نمی توانند نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرد در نتیجه در این راستا شرکت ها می بایست الباقی سرمایه تعهدی خود را در بانک پرداخت نموده و فیش واریزی آن را به انضمام صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.

پرداخت سرمایه تعهدی

مدارک صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی

مدارک زیر جهت پرداخت سرمایه تعهدی الزامی می باشد:

 • مدارک هویتی شرکت (اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – آخرین تعیین سمت انجام شده).
 • مدارک هویتی کلیه سهامداران شرکت
 • مدارک هویتی کلیه اعضاء هیات مدیره
 • فیش واریزی مبلغ باقی مانده از سرمایه تعهدی پرداخت نشده
 • سربرگ شرکت جهت پرینت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی
 • با هماهنگی موسسه ثبت برند ذهن ناب تعیین زمان جهت جلسه بابت پرداخت سرمایه تعهدی
 • در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار که به چاپ رسیده (تنظیم شده توسط موسسه)

هزینه صورتجلسه سرمایه تعهدی شرکت

هزینه ثبت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت های سهامی به شامل موارد زیر می باشد:

 • تنظیم صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی
 • ورود سیستمی صورتجلسه تنظیم شده شرکت سهامی
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی
 • پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت حق التمبر درصورتی که انجام کار توسط وکیل باشد.
 • پرداخت سرمایه تعهدی در شرکت های سهامی در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر سهامداران

نکته: درصورت مجوزی بود موضوع اساسنامه اخذ مجوز با موکل می باشد ولی در این روند موسسه همراه شما خواهد بود.

صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی

در صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت می بایست ابتدا مشخصات شرکت از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه هیات مدیره که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد, در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید.

دستور جلسه پرداخت سرمایه تعهدی

دستور صورتجلسه مورد نظر پرداخت سرمایه تعهدی می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

پرداخت سرمایه تعهدی شرکت

سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ …………… ریال طی گواهی بانکی شماره ……….. مورخ …… بانک …… شعبه …… پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت ۱۰۰٪ پرداخت شده می باشد.

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

سخن پایانی در زمینه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

فرم پرداخت سرمایه تعهدی شرکت

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای ثبت صورتجلسه مذکور زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک یا سهامدار داشته باشد.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره ثبت برند با ما تماس بگیرید

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت ثبت صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت شرکت شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

[iphorm id=”4″ name=”فرم تغییرات شخصیت حقوقی”]