تغییرات شرکت سهامی خاص – توضیح کامل در زمینه ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در پاره ای از مواقع شرکت ها برای اینکه بتوانند خود را با تحولات اقتصادی خارج و داخل آن انطباق دهند؛ لازم است تا یک سری تغییراتی را انجام دهند, که شرکت های سهامی خاص هم مشمول این نوع تغییرات می باشد. از طرف دیگر هم این امکان نیز وجود دارد که اشخاص در ابتدای تاسیس و ثبت شرکت خود دقت و توجه زیادی را در برخی از موارد نکرده باشند و بعد از تاسیس ایجاد این تغییرات را لازم بدانند.

به هر حال جهت ایجاد هرگونه تغییراتی در شرکت سهامی خاص، بایست یک صورتجلسه پس از تصویب اعضاء هیئت مدیره تنظیم کرده و آن را همراه با روزنامه تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت، به همراه کپی کارت ملی اعضاء شرکت، تسلیم اداره ثبت شرکت ها کرد.

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

مجامع شرکت سهامی خاص و دستورات مجامع آن شرکت

 • مجمع عمومی فوق العاده: (ایجاد تغییر در اسم، تغییر در آدرس و مکان، تغییر مفاد اساسنامه، تغییر و الحاق موضوع، ورود و خروج اعضاء هیات مدیره، ادغام و انحلال شرکت)
 • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: (تنظیم صورت های مالی و انتخاب هیئت مدیره)
 • جلسه هیئت مدیره: (تغییر هیئت مدیره، انتخاب و تغییر مدیر عامل، مشخص نمودن صاحبان امضاء در شرکت سهامی خاص)

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در اساسنامه شرکت سهامی خاص

 • تغییر دادن در نام شرکت
 • ایجاد تغییر در موضوع شرکت
 • تغییر محل شرکت
 • نقل و انتقال سهام
 • تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
 • انتخابات داخلی هیئت مدیره شرکت سهامی خاص.

نحوه ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص

ایجاد تغییر در نام شرکت سهامی خاص

از جمله مواردی که پس از یک مدت از گذشت ثبت شرکت امکان دارد با آن برخورد کنید تصمیم بر ایجاد تغییر در نام شرکت می باشد. به این معنی که به هر علتی تصمیم به تغییر نامی گرفته شده است که در هنگام ثبت نام برای شرکت خود با فعالیت مورد نظر انتخاب کرده بودید.

جهت ایجاد تغییر در نام شرکت باید مراحلی خاصی را سپری کرد. نامی که می خواهید برای شرکت خود انتخاب کنید، بستگی به رعایت تمامی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و عندالاتقاضا دریافت جوازهای مورد نیاز خواهد داشت. همچنین تصمیمات در مورد تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده گرفته می شوند.

مراحل تغییر نام شرکت سهامی خاص

 • رعایت نمودن تشریفات دعوت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت.
 • تنظیم نمودت صورت جلسه همراه با امضای هیئت رییسه.
 • تشکیل دادن جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 • تسلیم کردن اصل صورت جلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه همراه با امضاء آن ها در اداره ثبت شرکت ها.
 • تایید کردن مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها.
 • پرداخت نمودن حق الثبت
 • تسلیم فیش حق الثبت برای تغییر نام و اصل روزنامه آگهی دعوت به اداره ثبت شرکت ها.

چگونگی تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

در حقیقت موضوع شرکت را نوع فعالیتی مشخص می کند که شرکت برای آن منظور تاسیس شده است و ناظر به امور انتفاعی مانند امور تجاری و غیرتجاری می باشد. موضوع یا هدف چنانچه اعضاء شرکت صلاح ببینند قابل تغییر، افزایش یا کاهش می باشد.

کلیه شرکت ها می توانند مضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند. بنابراین درصورتی که در اساسنامه ، موضوع شرکت به صورت صحیح شامل فعالیت آن نشود، شرکت ها می توانند موضوع خود را تغییر دهند و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را اضافه و الحاق نمایند.

ایجاد تغییر در موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که در پی تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی برای اطلاع عموم مردم صورت می گیرد. شما جهت ایجاد تغییر در موضوع شرکت نیاز به 3 هفته زمان دارید تا اگهی تغییرات از اداره ثبت شرکت ها دریافت شود. مرجع صلاحیتدار در شرکت برای تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع، بایست مثل دیگر تغییرات شرکت مجمع عمومی عمل نماید.

بایست در زمان تغییر یا الحاق موضوع شرکت، به مسئله مجوزی بودن موضوع جدید دقت شود و در چنانچه موضوع شرکت به مجوز نیاز داشته باشد، برای دریافت مجوز مورد نیاز از مراجع مربوطه اقدامات لازم انجام شود.

مراحل ثبت تغییرات موضوع شرکت سهامی خاص

 1. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 2. تنظیم نمودن صورتجلسه همراه با امضاء هیئت رییسه.
 3. اخذ مجوز درصورت لزوم از کارشناس.
 4. تسلیم اصل صورتجلسه، لیست سهامداران در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و جواز اخذ شده به اداره ثبت شرکت ها.

چگونگی تغییر محل شرکت سهامی خاص

نشانی شرکت محلی می باشد که در زمان ثبت شرکت مود نظر در بند 3 اساسنامه آن ذکر می شود. بعد از به ثبت رساندن شرکت می توان اقدام به تغییر آدرس شرکت کرد. سهامدارن و یا شرکا می توانند جهت تغییر آدرس شرکت، جلسه ای به نام مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و اقدامات لازم را برای تغییر محل شرکت انجام دهند.

لازم به ذکر است که در تبصره بند 3 بیشتر اساسنامه های شرکت های سهامی خاص، اختیار تغییر محل شرکت؛ به هیئت مدیره هم واگذار شده است. این تبصره بیان می کند که هیئت مدیره می تواند به هر محل که صلاح و مصلحت است، آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی را برای شرکت تاسیس کند.

بنابراین تغییر آدرس شرکت به وسیله تصمیم هیئت مدیره (چنانچه در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا می باشد.

مراحل جزء به جزء تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

 1. تشکیل دادن جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
 2. تنظیم صورتجلسه همراه با امضاء هیئت رییسه.
 3. رعایت نمودن تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

مدارک کلی نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 • تشکیل دادن جلسه هیئت مدیره با رعایت نمودن حدنصاب اکثریت اعضا چنانچه بر اساس اساسنامه برعهده هیئت مدیره باشد.
 • تنظیم نمودن صورتجلسه و امضاء هیئت مدیره چنانچه بر اساس اساسنامه بر عهده هیئت مدیره است. (امضاء هیئت رییسه درصورتی که برعهده مجمع عمومی است)
 • ارائه فتوکپی مدارک شناسایی سهامداران جدید.
 • اخذ برگ مفاصاحساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی.
 • لیست سهامداران پیش و پس از نقل و انتقال .
 • تسلیم اصل صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکت ها.

درصورتی که جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردد، ارائه روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن درج شده هم باید به همراه مدارک تحویل گردد.

چگونگی تشکیل مجمع عمومی سالیانه شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت تصمیمات مجمع عمومی سالیانه:

 1. تشکیل دادن مجمع عمومی و تنظیم نمودن صورتجلسه همراه با امضاء هیئت رئیسه.
 2. تنظیم نمودن فهرست صاحبان سهام در مجمع همراه با امضاء آن ها.
 3. ارائه فتوکپی مدارک شناسایی بازرسینی که تازه انتخاب شده اند.
 4. اصل روزنامه، دعوتنامه و سایر تشریفاتی که در قانون تجارت و در اساسنامه وجود دارند درصورت تشکیل مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضاء.
 5. تسلیم صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی آن.
 6. امضا کردن دفاتر ثبت به وسیله نماینده شرکت.

انتخابات داخلی هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص

مراحل برگزاری انتخابات داخلی هیئت مدیره شرکت سهامی خاص:

 • تشکیل دادن جلسه و تنظیم نمودن صورتجلسه همراه با امضاء هیئت مدیره.
 • دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت چنانچه تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء باشد.
 • ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت ها به وسیله نماینده شرکت همراه با امضای آن.
 • درصورتی که یک نفر به صورت هم زمان هم مسئولیت ریاست هیئت مدیره و هم مدیر عامل را بر عهده داشته باشد بایست در مجمع عمومی عادی، سه چهارم آرای اعضاء حاضر در مجمع آن را تصویب کرده باشند.

راه ارتباطی با موسسه ثبتی ذهن ناب

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکت بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

فرم تغییرات شرکت سهامی خاص

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای ثبت صورتجلسات شرکت شرکت زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک یا سهامدار داشته باشد.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره ثبت برند با ما تماس بگیرید

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت ثبت صورتجلسات تغییرات شرکت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

[iphorm id=”4″ name=”فرم تغییرات شخصیت حقوقی”]