تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره – افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره – کاهش تعداد اعضاء

تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره به گروهی از مدیران اطلاق می شود که اداره امور شرکت را بر عهده دارند. مدیران منتخب در جلسه مجمع توسط سهامداران و یا شرکاء انتخاب می شوند. در این مقاله به افزایش تعداد اعضاء هئیت مدیره و همچنین کاهش تعداد اعضاء هئیت مدیره می پردازیم. (مطالعه می کنید: صورتجلسه افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره, صورتجلسه کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت سهامی خاص

تغییر تعداد اعضا هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر می باشد که می بایست حداقل یک سهم (طبق پیش بینی در اساسنامه) را دارا باشند. در شرکت سهامی خاص (طبق پیش بینی در اساسنامه) مدیر عامل می تواند خارج از سهامداران باشد. در شرکت سهامی خاص (طبق پیش بینی در اساسنامه) مدیر عامل می تواند علاوه بر سمت نام برده سمت های دیگری داشته باشد. سمت هایی که در شرکت سهامی خاص در مجمع می بایست در شرکت ماهیت پیدا کنند مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره می باشد.

تغییرات تعداد اعضا هیئت مدیره

تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر می باشد که می توانند دارای سهم الشرکه (طبق پیش بینی در اساسنامه) باشند. در شرکت با مسئولیت محدود (طبق پیش بینی در اساسنامه) مدیر عامل می تواند خارج از شرکاء باشد. در شرکت با مسئولیت محدود (طبق پیش بینی در اساسنامه) مدیر عامل می تواند علاوه بر سمت نام برده سمت های دیگری داشته باشد. سمت هایی که در شرکت با مسئولیت محدود در مجمع می بایست در شرکت ماهیت پیدا کنند مدیر عامل و رئیس هیات مدیره می باشد.

تعداد اعضاء هیات مدیره در موسسات

تعداد اعضاء هیات مدیره در موسسه غیر تجاری حداقل ۲ نفر می باشد که می توانند دارای سهم الشرکه (طبق پیش بینی در اساسنامه) باشند. در موسسه غیر تجاری (طبق پیش بینی در اساسنامه) مدیر عامل می تواند خارج از شرکاء باشد. در موسسه غیر تجاری (طبق پیش بینی در اساسنامه) مدیر عامل می تواند علاوه بر سمت نام برده سمت های دیگری داشته باشد. سمت هایی که در موسسه غیر تجاری در مجمع می بایست در شرکت ماهیت پیدا کنند مدیر عامل و رئیس هیات مدیره می باشد.

نکته: طبق قانون حداکثری برای تعداد اعضاء هیات مدیره تعیین نگردیده است ولی می توان در اساسنامه شرکت این موضوع را اصلاح کرد.

 

چه اشخاصی نمی توانند به سمت مدیریت شرکت انتخاب شوند ؟

قانونگذار شرایطی را برای انتخاب اعضا هیئت مدیره پیش بینی کرده که برابر ماده ۱۱۱ قانون تجارت این اشخاص نمی توانند به سمت مدیریت شرکت انتخاب شوند:

 1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
 2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاش یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، یا جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت یا کلاهبرداری شناخته شده است. اختلاس ، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
 3. مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور و معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت تنها میتوانند یک شغل دولتی داشته باشند و تصدی هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی،جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

نکته: هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند و در زمان تعیین سمت از مدیران اقرارنامه ای جهت این موضوع گرفته می شود و در صورتی که خلاف آن ثابت شود مورد پیگردهای قانونی قرار میگیرد.

مدت تصدی اعضاء هیات مدیره در شرکت ها

دوره خدمت اعضای هیئت مدیره در اساسنامه شرکت درج شده است و این زمان برای شرکت های سهامی خاص ۲ سال، برای شرکت های با مسئولیت محدود و همچنین موسسات غیر تجاری نیز به دو صورت محدود و نامحدود می باشد. در حال حاضر شرکت های با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری علی رقم مدت نامحدودی که طبق اساسنامه و قانون تجارت تفویض اختیار میگردد می بایست بعد از مدت ۲ سال تمدید مجدد سمت را انجام دهند.

نکته: مطابق قانون تجارت تمدید سمت اعضای هیئت مدیره بعد از اتمام دوره خدمتشان بلامانع است.

طبق ماده ۲۴ لایحه قانون تجارت هیئت مدیره میبایست حداقل یک نفر را به عنوان مدیرعامل معرفی کند. که این شخص هم میتواند از بین اعضا هیئت مدیره یا سهامداران انتخاب شود هم میتواند خارج از شرکا باشد. مدیرعامل به عنوان قوه اجرایی شرکت شناخته میشود.

مدارک لازم جهت تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره

 • مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) سهامداران و اعضاء هیات مدیره.
 • مدارک هویتی شرکت (اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – میزان آخرین سهام و یا میزان سرمایه هر شخص حقیقی و حقوقی).
 • با هماهنگی موسسه ذهن ناب تعیین جلسه و حضور تمامی شرکاء یا سهامداران و یا اکثر شرکاء سهامداران در جلسه تعیین شده.
 • در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود، آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار که به چاپ رسیده (تنظیم شده توسط موسسه).
 • در صورت مجوزی بود موضوع اساسنامه اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح جهت تغییرات مد نظر.
 • در صورتی که یکی از شرکاء یا سهامدارن حقوقی باشد نامه نمایندگی و معرفی شخص نماینده (تنظیم شده توسط موسسه)

هزینه تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره

هزینه هایی که جهت تغییر تعداد اعضاء هیات مدیره شامل حال شخصیت حقوقی می شود به شرح زیر می باشد:

 • حق الوکاله وکیل و پرداخت حق التمبر.
 • پرداخت حق الثبت صورتجلسه تغییر تعداد اعضاء هیات مدیره.
 • تنظیم صورتجلسه تغییر تعداد اعضاء هیات مدیره شخصیت حقوقی توسط موسسه ذهن ناب.
 • ورود سیستمی صورتجلسه تنظیم شده توسط موسسه ذهن ناب.
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه تغییر تعداد اعضاء هیات مدیره.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء.

نکته: تغییر تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت ها و موسسات غیر تجاری در شهرستان ها و شهر هایی به جز تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.

نکته: در صورت مجوزی بود موضوع اساسنامه اخذ مجوز با موکل می باشد ولی در این روند موسسه همراه شما خواهد بود.

صورتجلسه کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

در صورتجلسه کاهش تعداد اعضاء هیات مدیره شرکت و موسسات می بایست ابتدا مشخصات شخص حقوقی از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد, در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید. شرکت های سهامی می بایست نسبت به ماده ۱۰۱ قانون تجارت مربوط به انتخاب هیات رئیسه جلسه اقدام کنند.

دستور جلسه کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

دستور صورتجلسه را مورد نظر کاهش تعداد اعضاء هیات مدیره می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

اصلاح ماده اساسنامه (کاهش تعداد اعضاء هیات مدیره):

ماده ………… اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید :

تعداد اعضاء هیات مدیره از …… نفر به ….. نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء یا سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

صورتجلسه افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره

در صورتجلسه افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره شرکت یا موسسه می بایست ابتدا مشخصات شخص حقوقی از جمله نام, شماره ثبت, شناسه ملی و میزان سرمایه شخصیت حقوقی را بنویسید.

سپس تاریخ و ساعت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور کلیه یا اکثریت برگزار می گردد, در محل قانونی شخصیت حقوقی را مشخص کنید. شرکت های سهامی می بایست نسبت به ماده ۱۰۱ قانون تجارت مربوط به انتخاب هیات رئیسه جلسه اقدام کنند.

دستور جلسه افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت

دستور صورتجلسه را مورد نظر افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره می باشد. سپس متن زیر را در صورتجلسه تایپ کنید.

اصلاح ماده اساسنامه (افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره):

ماده ………… اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید :

تعداد اعضاء هیات مدیره از …… نفر به ….. نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

سپس در انتها به یکی از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء یا سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر می دهید که درصورت آگهی شدن صورتجلسه تنظیم شده توسط شما به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و آگهی ثبت را تحویل بگیرد.

سخن آخر در زمینه تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره انواع شرکت ها

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییر تعداد اعضاء هیات مدیره شرکت یا موسسه (کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره و افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره) خود را بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

فرم تغییر تعداد اعضاء هیات مدیره

زمان لازم برای ثبت صورتجلسه تغییر تعداد اعضا هیئت مدیره

کلیه زمان در نظر گرفته برای تغییر تعداد اعضاء هیات مدیره شرکت ها یا موسسات غیر تجاری زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک یا سهامدار داشته باشد. این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه حساب می شود.

این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه ثبتی ذهن ناب حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب اولین در بهترین ها

ثبت را به ما بسپارید و تغییرات را با ما تجربه کنید

جهت هرگونه مشاوره ثبتی در زمینه صورتجلسه افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره و صورتجلسه کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره با ما تماس بگیرید.

موسسه ثبتی ذهن ناب جهت ثبت صورتجلسه تغییر تعداد اعضاء هیات مدیره شرکت ها و موسسات غیرتجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

[iphorm id=”4″ name=”فرم تغییرات شخصیت حقوقی”]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید